Kolejność zbiórki towarów podczas wydania na urządzaniach mobilnych w WMS PRO

System magazynowy Weaver WMS PRO oferuje możliwość samodzielnego zaplanowania kolejności zbiórki towarów z miejsc w magazynie.

Aby ustawić kolejność zbiórki towarów należy przejść do Menu -> Raporty -> Plan magazynu.

Kolejność zbioru można ustawić dla pojedynczego miejsca lub dla zaznaczonej całej grupy miejsc (w pionie). Aby ustawić kolejność dla poszczególnych miejsc należy zaznaczyć grupę miejsc na planie magazynu, a następnie wybrać opcję „Edytuj właściwości miejsca z menu”.

Edycja właściwości miejsca

Edycja właściwości miejsca

Im niższa wartość w polu „Kolejność zbiórki” tym wyżej będzie towar leżący na danym miejscu na liści kompletacyjnej. Ustawienie wartości dla poszczególnych miejsc (na każdym poziomie) pozwala na zdefiniowanie wartości dla każdego poziomu. Towar z dołu może być wyżej niż towar z góry regału etc.

Aby ustawić wartość szybciej, dla całej grupy miejsc (w pionie, na wysokość), można zaznaczyć grupę miejsc i wybrać opcję ”

Kolejność zbiórki dla grupy miejsc

Kolejność zbiórki dla grupy miejsc

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ustawianie kolejności dla całej grupy co np. 10 jednostek. Wtedy zostanie pole do manewru w razie konieczności ustawienia kolejność dla poszczególnych miejsc w grupach. Czyli przykładowo na miejscu grupie miejsc, która jest pierwsza należy ustawić 10, na kolejnej 20 itd.

Raport „Wydania towaru + partie”

Raport „Wydania towaru + partie” umożliwia śledzenie partii (numer, uwagi, data produkcji, termin przydatności) towaru, który został wydany klientowi. Raport może być szczególnie przydatny przy okazji ewentualnych reklamacji, umożliwia wówczas dokładne sprawdzenie partii towaru, jakie otrzymał klient.

Raport dostępny jest poziomu programu magazynowego Weaver WMS w menu Raporty => Wydania towaru + partie.

Raport zawiera takie informacje jak:

 • Data dokumentu wydania
 • Numer dokumentu wydania
 • Odbiorca (kod oraz nazwa)
 • Wydawany materiał (kod oraz nazwa)
 • Ilość wydana
 • Jednostka miary
 • Data partii
 • Data przydatności
 • Numer partii

Dodatkowo klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnym tytule kolumny i wybierając opcję „Wybór kolumn” możliwe jest wyświetlenie dodatkowych kolumn takich jak:

 • Cena towaru
 • Data produkcji
 • Grupa (kod i nazwa)
 • Miejsce z której towar był zabrany (magazyn)
 • Opis partii
 • Stawka VAT
 • Wartość wydanego towaru

Raport ten dostępny jest od wersji 1.0.134.0 Weaver WMS. Również w wersji darmowej.

Wydruk wielu dokumentów jednocześnie

Możliwy jest wydruk wielu dokumentów jednocześnie (WZ, FV).

W tym celu należy zaznaczyć dokumenty, które zamierzamy wydrukować trzymając klawisz CTRL. Dokumenty podświetlą się na kolor niebieski.

Wybór wielu dokumentów na liście

Wybór wielu dokumentów na liście

Następnie na zakładce wydruki należy wybrać opcję „Podgląd wydruku wielu” z grupy „Wydruk zaznaczonego dokumentu”.

Podgląd wydruku wielu

Podgląd wydruku wielu

Marża ze sprzedaży

Program magazynowy Weaver WMS umożliwia śledzenie marży ze sprzedaży towarów. Marżę można sprawdzić dla pozycji dokumentu, dla całego dokumentu WZ oraz dla grupy dokumentów za wybrany okres czasu.

Program domyślnie wydaje towaru z magazynu w trybie automatycznym FIFO (first-in, first-out), czyli towaru które na magazynie pojawiły się wcześniej, wychodzą z niego jako pierwsze.

Aby zademonstrować mechanizmy liczenia marży, dodaliśmy do programu 2 materiały, na 2 dokumentach PZ.

PZ/2015/1. Materiał 1, 10 sztuk, cena zakupu 10 zł netto. Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 20 zł netto.

PZ/2015/2. Materiał 1. 10 sztuk, cena zakupu 12 zł netto. Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 22 zł netto.

PZ - Marża

PZ – Marża

Po przyjęciu towaru na raporcie stany magazynowe + partie widać dokładnie ceny zakupu i daty. Towar został podzielony na partie, których ceny zakupu są różne.

Stany magazynowe + partie

Stany magazynowe + partie

Podczas wydania towaru (dokument WZ) program pobierze towar najstarszy, zdejmie go z magazynu i wyliczy marżę dla transakcji.

WZ - Marża

WZ – Marża

Aby zobaczyć marże dla dokumentów WZ, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną kolumnę, następnie wybrać opcję „Wybór kolumn”, następnie przeciągnąć kolumnę „Marża” obok innej kolumny.

Po rozwinięciu dokumentu znakiem „+”, można podejrzeć marżę dla pozycji dokumentu.

Marża za okres czasu dla wszystkich dokumentów widoczna jest na dole w podsumowaniu.

Razem WZ. Marża.

Razem WZ. Marża.

Przyjęcie oraz wydanie towaru z wykorzystaniem czytnika kodów

Program magazynowy Weaver WMS wspiera dwa rodzaje czytników kodów kreskowych.

 1. Czytniki wykorzystujące interfejs HID, tzw. wirtualną klawiaturę. Tekst zeskanowany za pomocą czytnika wyświetla się w miejscu w którym znajduje się kursor na ekranie komputera. Jest to prosty tryb działania, nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji programu Weaver WMS.
 2. Czytniki działające po porcie COM. Zarówno interfejs RS232, jak i tzw. Virtual COM, wirtualny port COM (emulacja portu COM). Są to bardziej zaawansowane czytniki i praca z nimi jest szybsza, system Weaver WMS wspiera teraz takie czytniki. Przykładowy czytnik idealnie współpracujący z programem magazynowym Weaver WMS to HD29. Wspiera on Virtual COM i jest bardzo szybki.

Dalsza część artykułu będzie dotyczyła wsparcia dla trybu Virtual COM.

 1. Należy podpiąć czytnik do portu USB lub RS232 komputera, zainstalować odpowiedni sterownik oraz sprawdzić jaki port COM otrzymał czytnik w Menedżerze urządzeń systemu Windows. W naszym przypadku COM3.

  Port COM w systemie Windows

  Port COM w systemie Windows

 2. W systemie Weaver należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Zachowanie Aplikacji -> Czytnik kodów, a następnie zaznaczyć użycie czytnika i wybrać odpowiedni port COM.

  Wybór portu COM

  Wybór portu COM

 3. Należy ponownie uruchomić program.
 4. Podczas dodawania materiału można nadać kod poprzez jego zeskanowanie z produktu.
 5. Podczas przyjmowania oraz wydawania towaru skanowanie kodów powoduje dodawanie towarów do listy. Gdy towar już znajduje się na liście, skanowanie powoduje zmianę ilości oraz wartości pozycji.
  Przyjęcie towaru z czytnikiem

  Przyjęcie towaru z czytnikiem

  Wydanie towaru z czytnikiem

  Wydanie towaru z czytnikiem

Dokument zewnętrzny „Korekty”

Dokument zewnętrzny „Korekty” dotyczy błędnie wystawionych dokumentów „Wydanań zewnętrznych”, oraz „Przyjęć zewnętrznych”. Umożliwia szybkie i proste ponowne przyjęcie towarów na magazyn.

Aby skorygować błędnie wydany dokument „Przyjęcia zewnętrznego” należy:

1. W menu głównym wybrać opcję „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie „Przyjęcia zewnętrzne”

1

 

2. Wybrać dokument który ma zostać skorygowany

2

 

3. Z górnej belki menu wybrać opcję „Skoryguj”

3

 

4. Wprowadzić informacje o przyczynie korekty, a następnie kliknąć „Zapisz”

4

 

5. Pojawi się informacja o poprawnym dodaniu dokumentu korygującego, należy wybrać opcję „Tak”

5

 

6. Z górnej belki menu należy wybrać opcję „Przyjmij lub wydaj towar”

 

6

 

7. Wprowadzić prawidłowe dane jakie mają się znaleźć na dokumencie, a następnie kliknąć „OK”7

 

8. Wygenerowany zostanie poprawny dokument

Rezerwacja towaru

Aby zarezerwować dla klienta towar dostępny na magazynie należy:

1. Z menu głównego wybrać „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie „Zamówienia od klientów”

1

 

2. Z górnego panelu wybrać opcję „Dodaj zamówienie od klienta”

2

 

3. Wprowadzić dane klienta, oraz materiały jakie mają zostać zarezerwowane

3

 

4. Zatwierdzić klikając przycisk „OK”

5. Z panelu górnego wybrać opcję „Zarezerwuj towar”

4

 

6. Rezerwacje towarów można sprawdzić wybierając z menu głównego „Raporty” a następnie „Rezerwacje”

6

 

7. Wygląd tabeli zawierającej zarezerwowane towary

5

Materiały w zamówieniu

Aby dodać materiały zamawiane u dostawców należy:

1. Z menu głównego wybrać „Dokumenty zewnętrzne” a następnie „Zamówienia do dostawców”

2. Następnie „Dodaj zamówienie do klienta”

dodaj

 

3. Wprowadzić dane odbiorcy zamówienia, a także zamawianych materiałów

dodawanie

 

4. Po wprowadzeniu danych zamówienia, jego status wyświetlany jest jako „Oczekuje na realizację”, aby go zmienić na „w zamówieniu” należy wybrać opcję „Oznacz materiały w zamówieniu”

5. Aby sprawdzić jakie materiały zostały już zamówione należy przejść w menu głównego do: „Raporty”, a następnie „Materiały w zamówieniu”

w

 

 

6. Zostaną wyświetlone zamówione materiały

gotowe

Korekta Faktury VAT

Aby wygenerować fakturę VAT należy:

1. Z menu głównego wybrać kolejno: „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie „Faktury VAT”

2. Zaznaczyć fakturę, która ma zostać skorygowana, a następnie wybrać opcję „Skoryguj fakturę”

skoryguj fv

3. Zdefiniować odbiorcę korekty, rozwijając listę odbiorców i odnaleźć właściwy podmiot

4. Zdefiniować formę płatności

5. Usunąć z listy towarów i usług które obejmuję Faktura VAT, te pozycje które mają zostać skorygowane

usun

 

6. Zatwierdzić przyciskiem „OK”

7. Gotowa korekta Faktury VAT

skorygowana

Dokumenty zewnętrzne w skrócie

Program Weaver WMS umożliwia generowanie dokumentów zewnętrznych takich jak: faktury VAT, Wydania zewnętrzne, zamówienie od klientów, zamówienia do dostawców

Faktura VAT

Aby wygenerować fakturę VAT należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „dokumenty zewnętrzne” a następnie „faktury VAT”, oraz opcję „dodaj fakturę”

2. Pojawi się okno „dodawanie lub edycja faktury VAT”. Należy w nim wprowadzić dane, które zawarte będą na fakturze. Nazwa dokumentu, oraz data wystawienia generowane są automatycznie, ale istnieje także możliwość edycji tego wpisu

3. Aby dodać odbiorcę należy kliknąć na symbol „trójkąta” znajdujący się w zakładce „odbiorca” i wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej odbiorców, lub kliknąć symbol „plus” i wprowadzić dane nowego odbiorcy.

4. Następnie wprowadzić datę wystawienia i płatności, którą można modyfikować przy po kliknięciu na symbol „strzałki” i po pojawieniu się kalendarza wybrać odpowiednie daty.

5. W analogiczny sposób wybrać sposób zapłaty (do wyboru są dwie opcje gotówka i przelew)

6. Określić pozycje które mają znaleźć się na dokumencie, poprzez kliknięcie opcji „dodaj pozycję”

7. Wybrać towar z listy wcześniej zdefiniowanych, który otwierany jest przy pomocy symbolu „strzałki” znajdującego się w wierszu „nazwa”

 

 

8. Wprowadzić odpowiednią ilość sztuk i wybrać opcję „ok” wygenerowana zostanie faktura.

Wydanie zewnętrzne:

Aby dodać wydanie zewnętrzne należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „dokumenty zewnętrzne” a następnie „wydanie zewnętrzne”, oraz opcję „dodaj wydanie zewnętrzne”

2. Pojawi się okno „dodawanie lub edycja wydania zewnętrznego”. Należy w nim wprowadzić dane, które zawarte będą na dokumencie. Nazwa generowana jest automatycznie, ale istnieje także możliwość edycji tego wpisu

3. Aby dodać odbiorcę należy kliknąć na symbol „trójkąta” znajdujący się w zakładce „odbiorca” i wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej odbiorców, lub kliknąć symbol „plus” i wprowadzić dane nowego odbiorcy.

4. Następnie wprowadzić datę wystawienia, którą można modyfikować przy po kliknięciu na symbol „strzałki” i po pojawieniu się kalendarza wybrać odpowiednie daty.

5. Określić pozycje które mają znaleźć się na dokumencie, poprzez kliknięcie opcji „dodaj pozycję”

6. Wybrać towar z listy wcześniej zdefiniowanych, który otwierany jest przy pomocy symbolu „strzałki” znajdującego się w wierszu „nazwa”

7. Wprowadzić odpowiednią ilość sztuk, (reszta potrzebnych informacji wygenerowana zostanie automatycznie) i wybrać opcję „ok” wygenerowany zostanie dokument.

Zamówienia do dostawców:

Aby wprowadzić zamówienie do dostawcy należy:

1.W “menu głównym” wybrać opcję “Zamówienia do dostawców”

2. Za pomocą przycisku “dodaj zamówienie do dostawcy” otworzyć okno umożliwiające wprowadzanie danych

3.Numer dokumentu zostanie wygenerowany automatycznie

4.Dostawcę wybrać spośród zdefiniowanej wcześniej listy odbiorców, aby ją zobaczyć kliknąć na strzałkę znajdującą się przy zakładce “dostawca”, lub wprowadzić nowego klikając na symbol plusa

5. “Planowaną datę realizacji” określić przy użyciu kalendarza, który rozwijany jest przy pomocy strzałki znajdującej się obok tej opcji

6.Zamawiane materiały wprowadzić przy użyciu opcji “dodaj pozycję”, a następnie wprowadzić ilość zamawianych towarów.

9. Po kliknięciu opcji “ok” generowany jest dokument “zamówienia do dostawcy”

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej na temat „Zamówień do dostawców” poczytaj:

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/dodawanie-zamowienia-do-dostawcow/

Zamówienia od klientów:

Aby dodać zamówienie od klientów należy:

1.W “menu głównym” wybrać opcję “Zamówienia od klientów ”

2. Za pomocą przycisku “dodaj zamówienie od klienta” otworzyć okno umożliwiające wprowadzanie danych

3.Numer dokumentu zostanie wygenerowany automatycznie

4.Odbiorcę wybrać spośród zdefiniowanej wcześniej listy odbiorców, aby ją zobaczyć kliknąć na strzałkę znajdującą się przy zakładce “odbiorca”, lub wprowadzić nowego klikając na symbol plusa

5. “Planowaną datę realizacji” określić przy użyciu kalendarza, który rozwijany jest przy pomocy strzałki znajdującej się obok tej opcji

6.Zamawiane materiały wprowadzić przy użyciu opcji “dodaj pozycję”, a następnie wprowadzić ilość zamawianych towarów.

7. Zamawiany towar  wprowadzić przy pomocy wcześniej zdefiniowanych, które należy przywołać strzałką znajdującą się w wierszu danego materiału, lub wprowadzić nowy jeśli nie jest zdefiniowany, klikając na symbol plusa

8. Po kliknięciu opcji “ok” generowany jest dokument “zamówienie od klienta”

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej na temat „Zamówień do dostawców” poczytaj:

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/dodawanie-zamowien-od-klientow/

 

Dodawanie wydań zewnętrznych na podstawie zamówienia

 

Aby dodać wydanie zewnętrzne na podstawie zamówień w programie Weaver WMS należy:

1.Wybrać z menu głównego opcję “wydanie zewnętrzne”

2.Wybrać opcję “dodaj na podstawie zamówienia”

3.W okienku “wybór zamówienia” zaznaczyć zamówienie które ma być dodane

4.W oknie “dodawanie lub edycja wydania zewnętrznego” sprawdzić poprawność danych

5. Zakończyć dodawanie klikając przycisk “zapisz”

6. Wygenerowany zostanie dokument “wydania zewnętrznego”

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej poczytaj:

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/dodawanie-wydan-zewnetrznych-na-podstawie-zamowienia/

 

Dodawanie przyjęcia zewnętrznego na podstawie zamówień

 

Aby dodać przyjęcie zewnętrzne na podstawie zamówień w programie Weaver WMS należy:

1.Wybrać z menu głównego opcję “przyjęcie zewnętrzne”

2.Wybrać opcję “dodaj na podstawie zamówienia”

3.W okienku “wybór zamówienia” zaznaczyć zamówienie które ma być dodane

4.W oknie “dodawanie lub edycja przyjęcia zewnętrznego” sprawdzić poprawność danych

5. Zakończyć dodawanie klikając przycisk “zapisz”

6. Wygenerowany zostanie dokument “przyjęcia zewnętrznego”

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej poczytaj:

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/dodawanie-przyjecia-zewnetrznego-na-podstawie-zamowien/

 

Wystawianie faktur na podstawie wydania zewnętrznego

 

Aby dodać fakturę na podstawie wydania zewnętrznego w programie Weaver WMS należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję “faktury VAT”

2.Wybrać opcję “dodaj na podstawie wydania”

3.W oknie “Faktura VAT na podstawie WZ” wybrać podmiot któremu wystawiana jest faktura

4.W kolejnym oknie zaznaczyć dokument który ma być wystawiony

5.Po kliknięciu na opcję “ok” wygeneruje się edycja faktury należy sprawdzić poprawność danych

6. Wybrać sposób zapłaty, opcje dostępne są po kliknięciu na strzałkę znajdującą się przy wierszu “sposób zapłaty”

7. Po kliknięciu opcji “ok” generowana jest gotowa faktura

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej poczytaj:

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/wystawianie-faktur-na-podstawie-wydania-zewnetrznego/