Wiersz filtra

Szybkie znajdowanie informacji w programie Weaver WMS umożliwia funkcja „wiersz filtra”, w którą wyposażona jest każda opcja programu. Aby skorzystać z tej funkcji należy:

1.Otworzyć wybraną funkcję programu i w menu głównym kliknąć opcję „pokaż wiersz filtra”

2.Wiersz filtra pojawi się jako pierwszy wiersz, będzie on pusty

3. Wybrać kolumnę która ma zostać przefiltrowana i kliknąć myszą w jej pierwszy wiersz

4. Wpisać kryterium według którego dokonywana jest filtracja np. jeśli według materiału, wpisać jego nazwę, lub jej pierwsze litery

5. Zostaną wyświetlone wiersze które spełniają kryteria filtrowania.

Dodawanie zamówień od klientów

Aby dodać zamówienie od klientów do programu Weaver WMS należy:

1.W “menu głównym” wybrać opcję “Zamówienia od klientów ”

2. Za pomocą przycisku “dodaj zamówienie od klienta” otworzyć okno umożliwiające wprowadzanie danych

3.Numer dokumentu zostanie wygenerowany automatycznie

4.Odbiorcę wybrać spośród zdefiniowanej wcześniej listy odbiorców, aby ją zobaczyć kliknąć na strzałkę znajdującą się przy zakładce “odbiorca”, lub wprowadzić nowego klikając na symbol plusa

5. “Planowaną datę realizacji” określić przy użyciu kalendarza, który rozwijany jest przy pomocy strzałki znajdującej się obok tej opcji

6.Zamawiane materiały wprowadzić przy użyciu opcji “dodaj pozycję”

7. Zamawiany towar  wprowadzić przy pomocy wcześniej zdefiniowanych, które należy przywołać strzałką znajdującą się w wierszu danego materiału, lub wprowadzić nowy jeśli nie jest zdefiniowany, klikając na symbol plusa

8.Planowaną ilość wprowadzić ręcznie w kolumnie “planowana ilość”

9. Po kliknięciu opcji “ok” generowany jest dokument “zamówienie od klienta”

Dodawanie zamówienia do dostawców

Aby dodać zamówienie do dostawców do programu Weaver WMS należy:

1.W “menu głównym” wybrać opcję “Zamówienia do dostawców”

2. Za pomocą przycisku “dodaj zamówienie do dostawcy” otworzyć okno umożliwiające wprowadzanie danych

3.Numer dokumentu zostanie wygenerowany automatycznie

4.Dostawcę wybrać spośród zdefiniowanej wcześniej listy odbiorców, aby ją zobaczyć kliknąć na strzałkę znajdującą się przy zakładce “dostawca”, lub wprowadzić nowego klikając na symbol plusa

 

5. “Planowaną datę realizacji” określić przy użyciu kalendarza, który rozwijany jest przy pomocy strzałki znajdującej się obok tej opcji

6.Zamawiane materiały wprowadzić przy użyciu opcji “dodaj pozycję”

7. Zamawiany towar  wprowadzić przy pomocy wcześniej zdefiniowanych, które należy przywołać strzałką znajdującą się w wierszu danego materiału, lub wprowadzić nowy jeśli nie jest zdefiniowany, klikając na symbol plusa

8.Planowaną ilość wprowadzić ręcznie w kolumnie “planowana ilość”

9. Po kliknięciu opcji “ok” generowany jest dokument „zamówienia do dostawcy”

Dodawanie wydań zewnętrznych na podstawie zamówienia

Aby dodać wydanie zewnętrzne na podstawie zamówień w programie Weaver WMS należy:

1.Wybrać z menu głównego opcję „wydanie zewnętrzne”

2.Wybrać opcję „dodaj na podstawie zamówienia”

3.W okienku „wybór zamówienia” zaznaczyć zamówienie które ma być dodane

4.W oknie „dodawanie lub edycja wydania zewnętrznego” sprawdzić poprawność danych

5. Zakończyć dodawanie klikając przycisk „zapisz”

6. Wygenerowany zostanie dokument „wydania zewnętrznego”

Wystawianie faktur na podstawie wydania zewnętrznego

Aby dodać fakturę na podstawie wydania zewnętrznego w programie Weaver WMS należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję „faktury VAT”

2.Wybrać opcję „dodaj na podstawie wydania”

3.W oknie „Faktura VAT na podstawie WZ” wybrać podmiot któremu wystawiana jest faktura

4.W kolejnym oknie zaznaczyć dokument który ma być wystawiony

5.Po kliknięciu na opcję „ok” wygeneruje się edycja faktury należy sprawdzić poprawność danych

6. Wybrać sposób zapłaty, opcje dostępne są po kliknięciu na strzałkę znajdującą się przy wierszu „sposób zapłaty”

7. Po kliknięciu opcji „ok” generowana jest gotowa faktura

Dodawanie przyjęcia zewnętrznego na podstawie zamówień

Aby dodać przyjęcie zewnętrzne na podstawie zamówień w programie Weaver WMS należy:

1.Wybrać z menu głównego opcję „przyjęcie zewnętrzne”

2.Wybrać opcję „dodaj na podstawie zamówienia”

3.W okienku „wybór zamówienia” zaznaczyć zamówienie które ma być dodane

4.W oknie „dodawanie lub edycja przyjęcia zewnętrznego” sprawdzić poprawność danych

5. Zakończyć dodawanie klikając przycisk „zapisz”

6. Wygenerowany zostanie dokument „przyjęcia zewnętrznego”

Dodawanie i edycja wydania zewnętrznego

Aby dodać wydanie zewnętrzne do programu Weaver WMS należy:

1.W “menu głównym” wybrać opcję “Wydania zewnętrzne”

2. Za pomocą przycisku “dodaj wydanie zewnętrzne” otworzyć okno umożliwiające wprowadzanie danych

3.Numer dokumentu zostanie wygenerowany automatycznie

4.Odbiorcę wybrać spośród zdefiniowanej wcześniej listy odbiorców, aby ją zobaczyć kliknąć na strzałkę znajdującą się przy zakładce “odbiorca”, lub wprowadzić nowego klikając na symbol plusa

 

5. “Planowaną datę realizacji” określić przy użyciu kalendarza, który rozwijany jest przy pomocy strzałki znajdującej się obok tej opcji

6.Wydawane materiały wprowadzić przy użyciu opcji “dodaj pozycję”

7. Wydawany towar  wprowadzić przy pomocy wcześniej zdefiniowanych, które należy przywołać strzałką znajdującą się w wierszu danego materiału, lub wprowadzić nowy jeśli nie jest zdefiniowany, klikając na symbol plusa

8.Planowaną ilość wprowadzić ręcznie w kolumnie “planowana ilość”

9. Po kliknięciu na przycisk “ok” pokaże się kolejne okno w którym pokaże się położenie towaru w magazynie. Aby określić położenie poszczególnych towarów na górze okna należy zaznaczyć o który materiał chodzi, przy użyciu listy, która otwiera się po kliknięciu na strzałkę obok wiersza “materiały”

10.Wybrać z opcji “dodaj pozycję” pokaże się plan magazynu a sektor w którym znajduje się dany towar zostanie wyróżniony kolorem niebieskim.

11. Wybraną pozycję dodać

12. Dodawanie i edycję wydania zewnętrznego zakończyć przyciskiem “zapisz”

Projektowanie magazynu

Projektowanie magazynu w programie Weaver WMS

1.W zakładce „Ustawienia” wybrać opcję „Projektant magazynu”

2.Kliknąć na opcję „dodaj magazyn”

3.Wprowadzić kod, nazwę magazynu, oraz jego wymiary

4. Podzielić magazyn na sektory przy pomocy narzędzi z „przybornika”, z którego należy przeciągnąć sektory poziomy lub pionowy, odpowiednio ustawiając je na planie i skalując

5. Każdy sektor można podzielić na podesktor, należy kliknąć na dzielony sektor, wybrać opcję „właściwości sektora”, i wprowadzić nazwę dzielonego fragmentu, oraz liczbę poziomów i podektorów

6.Gotowy plan magazynu zapisać wybierając opcję „zapisz magazyn”

Dodawanie i edycja przyjęcia zewnętrznego

Aby dodać przyjęcie zewnętrzne do programu Weaver WMS należy:

1.W „menu głównym” wybrać opcję „Przyjęcia zewnętrzne”

2. Za pomocą przycisku „dodaj przyjęcie zewnętrzne” otworzyć okno umożliwiające wprowadzanie danych

3.”Numer dokumentu” zostanie wygenerowany automatycznie

4.Dostawcę wybrać spośród zdefiniowanej wcześniej listy dostawców, aby ją zobaczyć kliknąć na strzałkę znajdującą się przy zakładce „dostawca”, lub wprowadzić nowego klikając na symbol plusa

5. „Planowaną datę realizacji” określić przy użyciu kalendarza, który rozwijany jest przy pomocy strzałki znajdującej się obok tej opcji

6.Przyjmowane materiały wprowadzić przy użyciu opcji „dodaj pozycję”

7. Przyjmowany towar  wprowadzić przy pomocy wcześniej zdefiniowanych, które należy przywołać strzałką znajdującą się w wierszu danego materiału, lub wprowadzić nowy klikając na symbol plusa

8.Planowaną ilość wprowadzić ręcznie w kolumnie „planowana ilość”

9. Po kliknięciu na przycisk „ok” pokaże się kolejne okno w którym należy zdefiniować w jakie położenie na magazynie ma trafić towar. Aby określić położenie poszczególnych towarów na górze okna należy zaznaczyć o który materiał chodzi, przy użyciu listy, która otwiera się po kliknięciu na strzałkę obok wiersza „materiały”

10.Wybrać z opcji „wybierz z  planu magazynu” miejsce do którego ma trafić towar zaznaczając sektor w którym ma się on znaleźć

 

11. Wybraną pozycję dodać

12. Dodawanie i edycję przyjęcia zewnętrznego zakończyć przyciskiem „zapisz”

Używanie programu na kilku stanowiskach jednocześnie

Możliwe jest używanie programu Weaver WMS na kilku stanowiskach jednocześnie. Aby skonfigurować program należy:

1. W zakładce „Ustawienia” wybrać opcję „Baza danych”.

Weaver WMS – Ustawienie bazy danych

2. Za pomocą przycisku wykonać kopię zapasową bazy danych.

3. Uzyskany w ten sposób plik skopiować na udział sieciowy lub udostępnić innym komputerom w sieci lokalny plik.

4. Na wszystkich komputerach które mają mieć dostęp do wspólnej bazy danych ustawić za pomocą przycisku „Baza danych” w zakładce ustawienia ścieżkę do bazy danych.