Analiza „Stany magazynowe + magazyny”

Analiza oblicza aktualną ilość towaru z podziałem na magazyny.

Widok analizy

Opis analizy

Każdy wiersz odpowiada jednemu materiałowi, który znajduję się na magazynie.

Dane w analizie przestawiają:

 • podstawowe danie o materiale (nazwa, kod, kod zewnętrzny, EAN)
 • ilość w systemie zewnętrznym
 • ilość sumowana z wszystkich magazynów
 • ilości towaru na poszczególnych magazynach

Na dole analizy znajduje się jeszcze podsumowanie ilości z poszczególnych magazynów.

Analiza Wydań

Analiza oblicza średnią ilość wydań w danym czasie, odchylenie standardowe oraz  potrzebne zapasy. Dzięki niej możemy wygodnie i szybko planować dostawy naszych towarów.

W wyniku analizy otrzymujemy:
– Średnią ilość wydań w ciągu wybranego okresu czasu,
– Odchylenie standardowe,
– Zapas minimalny (zabezpieczający),
– Zapas maksymalny,
– Zapas informacyjny.

Przykładowy wynik analizy

Tworzenie analizy

Analiza jest sporządzana na podstawie wybranych przez użytkownika materiałów oraz  definiowanych parametrów takich jak:

– Daty analizy,

– Poziom obsługi klienta (domyślnie 99,5%) – w zależności od wpisanej wartości system oblicza długość czasu, jaką jesteśmy w stanie nie mieć danego produktu na magazynie,

– Czas realizacji zamówienia (dni robocze) – definiujemy planowany czas, w ciągu którego powinniśmy otrzymać zamówienie po jego złożeniu,

– Cykl składania zamówień (dni robocze) – definiujemy planowany czas pomiędzy kolejnymi zamówieniami od naszego dostawcy.


Praca z modułem produkcyjnym „Projekty”

System Weaver WMS PRO wraz z urządzaniem mobilnym wyposażonym w system Android umożliwia pracę z projektami. Projekt to byt systemowy służący do monitorowania oraz rozliczania prac produkcyjnych. Projektem może być np. jedna maszyna, jedno stanowisko, jedna osoba w firmie etc. System pozwala na raportowanie jakie materiały są rozchodowane na projekt (RW) oraz jakie materiały wracają z danego projektu (PW).

Pracę z projektami najlepiej zacząć od dodania projektu (projektów). Można to zrobić z menu Katalogi >>> Projekty.

Dodawanie projektu
Dodawanie projektu

Domyślnie użytkownik mobilny widzi wszystkie projekty dostępne w systemie. Aby ograniczyć widoczność projektów należy wejść odpowiednio Ustawienia >>> Użytkownicy >>> Ustawienia terminala mobilnego >>> Projekty oraz zaznaczyć opcję „Pokazuj tylko wybrane projekty”. Następnie przyciskiem „Wybierz” wybrać projekty, które będą widoczne dla użytkownika.

Wybór widocznych projektów
Wybór widocznych projektów

Projekty na urządzeniach mobilnych widoczne są z poziomu Przychodów oraz Rozchodów wewnętrznych. Należy zadbać, aby użytkownik miał odpowiednie uprawnienia do ww. modułów.

Uprawnienia do PW oraz RW
Uprawnienia do PW oraz RW

Na urządzeniu mobilnym (po przelogowaniu) pojawią się odpowiednio Przychody oraz rozchody wewnętrzne.

Menu PW oraz RW Android
Menu PW oraz RW Android

Aby stworzyć Rozchód wewnętrzny na projekt należy:

 • wejść w menu „Rozchody wewnętrzne”
 • wybrać z menu opcję „Dodaj”
 • numer dokumentu zostanie dodany automatycznie
 • wybrać projekt z listy dostępnych dla użytkownika
 • dodać dokument
 • wybrać z menu opcję „Dodaj pozycję”
 • zeskanować kod jednostki rozchodowanej i wprowadzić ilości
 • powtórzyć czynność dodawania jednostek w razie konieczności
 • za pomocą menu „Zamknij dokument” zakończyć realizację rozchodu wewnętrznego na projekt
Wybór projektu RW
Wybór projektu RW
Dodawanie pozycji RW
Dodawanie pozycji RW

Analogicznie do RW możliwe jest utworzenie PW na projekt.

Poniższy film demonstruje dodawanie PW oraz RW na urządzeniu mobilnym.

W wersji desktop Weaver WMS następnie możliwy jest podgląd dokumentów oraz materiałów które są związane z projektami. Z poziomu menu Dokumenty wewnętrzne >>> [PW] Przychody wewnętrzne oraz [RW] Rozchody wewnętrzne należy za pomocą opcji „Wybór kolumn” wyświetlić kolumnę „Projekt”.

Rozchód dla projektu
Rozchód dla projektu

Dodatkowo z poziomu menu Produkcja >>> Raport projektów dostępny jest raport zawierający wszystkie pozycje dokumentów związanych z projektami na zadany czasookres.

Raport projektów
Raport projektów

Uruchamianie dowolnego skryptu SQL na bazie danych programu

W programie magazynowym Weaver WMS istnieje możliwość uruchomienia dowolnego skryptu SQL, np. w celu wygenerowania zaawansowanego raportu lub aktualizacji zbiorowej danych znajdujących w bazie danych.

Aby móc uruchamiać skrypty należy wejść w zakładkę „Raporty”, a następnie „Zapytanie SQL”.

Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się odpowiedni raport w zakładce Raporty.

Po wprowadzeniu zapytania jego wynik zostanie zwrócony do tabeli. Jeśli zapytanie zwróciło wartość zostanie ona wyświetlona (zapytania typu SELECT). Jeśli nie, tabela pozostanie pusta (zapytanie typu UPDATE).

Przykłady zapytań:

 • SELECT * FROM MATERIALS – pobiera wszystkie materiały
 • SELECT * FROM USERS – pobiera wszystkich użytkowników
 • UPDATE DELIVERYDOCUMENTS SET USERCOMMENT = 'NOWY’ – ustawia słowo „NOWY” jako uwagi do wszystkich dokumentów wysyłkowych.

Zapytań należy używać z rozwagą, jest to bardzo potężne narzędzie do manipulowania dużymi porcjami danych.

Grupy cenowe

Program Weaver WMS pozwala na dodawanie grup cenowych, jest to funkcja szczególnie przydatna dla tych którzy mają np. kilka sklepów internetowych, czy prowadzą sprzedaż na Allegro, a te same towary sprzedają z różnicą cenową. Funkcja ta pozwala na łatwe wprowadzenie właściwej ceny do dokumentu WZ.

Aby dodać grupę cenową należy:

1. Wybrać z menu głównego „Katalogi”, a następnie „Grupy cenowe”

1

 

2. Z górnej belki menu wybrać opcję „Dodaj”

2

3. Wprowadzić kod, oraz nazwę grupy cenowej

3

 

4. Widok wprowadzonych grup cenowych

4

 

5. Zdefiniować grupę cenową dla materiału, wybierając z menu „Katalogi”, a następnie „Materiały”

1

 

6. Wybrać materiał dla którego chcemy przypisać grupę cenową

7. Otworzyć materiał i w oknie edycji wybrać opcję „Sprzedaż PLN”

8. Wybrać opcję „Dodaj pozycję”

9

 

 

9.Kliknąć na symbol trójkąta w prawym rogu pola „Grupy cenowej”, rozwinie się lista wcześniej utworzonych grup cenowych

10

 

10. Wybrać odpowiednią grupę i wprowadzić cenę materiału dla daneg grupy, oraz stawkę VAT

8

 

11. Podczas generowania dokumentu WZ, po wybraniu wydawanego materiału pokaże się okno z wyborem „Grupy cenowej”

6

 

12. Należy przy wybranej grupie cenowej kliknąć przycisk „Wybierz”, cena materiału z wybranej grupy zostanie wprowadzona do dokumentu automatycznie.

7

Dostosowywanie wyświetlanych informacji przy FV

Program Weaver WMS umożliwia dostosowywanie wyświetlanych informacji w zależności od potrzeb w bazie faktur. Standardowymi informacjami są: rodzaj faktury, numer, kod odbiorcy, data wystawienia dokumentu, termin i sposób płatności, suma brutto, suma pozostała do zapłaty.

Opcjonalnie można dodać wyświetlanie informacji o walutach, sumie netto itp.

Aby skonfigurować wyświetlane kolumny należy:

1. Z menu głównego wybrać zakładkę „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie FV

a

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek z nazwami kolumn

b

3. Wybrać opcję „Wybór kolumn”

c

 

4. Wybrać nazwy kolumn które mają być wyświetlane

d

5. Przeciągnąć wybrane opcje na pasek z nazwami kolumn

e

 

Wprowadzanie kursów walut

Program Weaver WMS umożliwia wprowadzanie danych o aktualnych kursach walut, a także wystawianie różnego rodzaju dokumentów w tzw. „walutach obcych”. Dostępnymi walutami są: EUR, USD, GBP.

Dane o aktualnych kursach walut można wprowadzić ręcznie, a także importując ją z internetu.

Aby importować tabelę kursów walut należy:

1. Z manu głównego wybrać opcję „Katalogi”, a następnie „Kursy walut”

1

2. Z górnej belki wyprać opcję „Importuj”

2A

3. Wpisać ile tabel zawierających informacje o kursie walut ma zostać zaimportowane

3

4. Widok gotowej tabeli

5

Aby wprowadzić ręcznie informacje o kursie walut należy:

1. Z manu głównego wybrać opcję „Katalogi”, a następnie „Kursy walut”

1

2. Z górnej belki wyprać opcję „Dodaj”

2B

3. Zdefiniować walutę, oraz wprowadzić jej wartość:

4

Kody zewnętrzne

W programie Weaver WMS możliwe jest wprowadzenie kodu zewnętrznego produktu. Dotyczy to przede wszystkim firm które wprowzenia do wprowadzają własne oznaczenia produktów, wtedy obok kodu nadawanego przez magazyn, pokazany jest także kod zewnętrzny np.producenta.

Kod zewnętrzny definiuje się podczas dodawania materiału do programu.

a

 

Sposób wyświetlania kodów zewnętrznych

Aby uzyskać informacje o kodach zewnętrznych należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi” a następnie „Materiały”

1

 

2. Dodać kolumnę „Kod zewnętrzny” poprzez:

-kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasek zawierający nazwy poszczególnych kolumn,

-wybranie opcji „Wybór kolumn”

2

 

-a następnie „Kod zewnętrzny”  należy przeciągnąć na pasek z nazwami kolumn

3

 

 

Dzienne stany magazynowe

Weaver WMS pozwala na podgląd stanów magazynowych z dokładnością do dnia, a nawet godziny. Przy sprawdzaniu dziennych stanów magazynowych można cofnąć się maksymalnie do momentu zainstalowania ostatniej aktualizacji programu.

Aby sprawdzić dzienny stan magazynowy należy:

1. Z menu głównego wybrać „Raporty”, a następnie „Stany magazynowe+partie”

1

 

2. Z górnej belki wybrać opcję „Raport na zadany dzień/godzinę”

2

 

3. Określić datę i godzinę dla której ma zostać wyświetlony raport

3

 

4. Wygenerowany raport

4

Grupy materiałów

Program Weaver WMS pozwala na przypisanie materiałów dostępnych na magazynie do odpowiednich grup. Umożliwia to szybsze i łatwiejsze znalezienie danych materiałów w programie, wystarczy przesortować je według określonych grup.

Aby dodać grupę materiałów należy:

1. Z menu głównego wybrać „Katalogi”, a następnie „Grupy materiałów”

1

2. Z górnej belki wybrać opcję „Dodaj grupę materiałów”

2

 

3. Wprowadzić dane grupy

3

Przy wprowadzaniu lub podczas edycji materiałów można przypisać je do danej grupy.