image_pdfimage_print

Zmiana sposobu wyliczania wartości faktur i paragonów

Istnieją dwa sposoby wyliczania wartości faktury lub paragonu oraz pozycji w nich zawartych. Każda z nich w świetle prawa jest poprawna jednak w niektórych w przypadkach zmiana na konkretny typ jest wskazana, a niekiedy obowiązkowa (np. w przypadku wydruku paragonu fiskalnego)

1.Faktura liczona od kwoty netto

Ten rodzaj wyliczenia najczęściej stosowany jest pomiędzy podmiotami gospodarczymi gdzie większość z nich to Vatowcy i częściej operuję się tam kwotami netto i cena brutto ma mniejsze znaczenie. Schemat liczenia faktur od kwot netto:

Cena jednostkowa netto x Ilość = Wartość netto

Mając już wartość pozycji netto można liczyć pozostałe wartości

Wartość netto x Stawka VAT = Wartość VAT
Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

Jak widać na przykładzie wszystkie sumy poszczególnych pół się zgadzają. Jest to domyślne ustawienie w programie Weaver WMS. I wygląda ono tak:

Ustawienia sposobu liczenia kwot na fakturach

Jeżeli w ustawieniach wybierzemy „Sumowanie brutto i wyliczanie netto oraz VAT-u (zachowuje brutto, zgodny z kasą fiskalną)” Nasze pozycje będą się sumować inaczej:

Obie formy są dopuszczalne przez polskie prawo.

2.Faktura liczona od kwoty brutto

Ten sposób najczęściej stosowany jest w obrocie detalicznym gdzie cena brutto jest ceną wyjściową. Sposób liczenia wartości wygląda następująco:

Cena jednostkowa brutto x Ilość = Wartość brutto

Wartość VAT na takim dokumencie jest liczona wg. wzoru:

Wartość VAT=  Wartość brutto x ( procent stawki VAT / sto + procent stawki VAT) 

Ustawienia dla dokumentów od kwot brutto

Ustawienia te muszą być wybrane jeżeli wystawiamy paragon fiskalny inaczej nasza drukarka fiskalna może nie przyjąć takiego paragonu z systemu, aby domyślnie system zmieniał sposób liczenia dla paragonu należy w przejść do Ustawień => Definicje dokumentów => Zakładka „Paragon Fiskalny” i kliknąć „Ustawienia”

Domyślne ustawienia sposobu liczenia
Wynik obliczeń dla paragonu fiskalnego

Integracja programu Weaver WMS ze sklepem internetowym Magento

Program Weaver WMS w najnowszej wersji 2.0.342.1 został wzbogacony o możliwość integracji ze sklepem internetowym Magento.

Przed uruchomieniem integracji należy skonfigurować odpowiednio ustawienia integracji. W tym celu należy wejść w „Ustawienia” znajdujące się na pasku menu u góry ekranu, następnie rozwinąć ikonę o nazwie „Ustawienia e-commerce” i wybrać z listy opcję „Magento”.


W nowo otwartym oknie klikamy przycisk „Dodaj” znajdujący się w lewym górnym rogu w celu dodania nowego sklepu z jakim ma zostać zintegrowany system Weaver WMS. Program możemy zintegrować z dowolną liczbą sklepów jednocześnie. Wystarczy w konfiguratorze integracji wpisać odpowiednie dane dla kolejnych sklepów i informacje ze wszystkich sklepów będą spływały do jednej bazy danych.

Podczas konfigurowania ustawień dla poszczególnych sklepów musimy na kolejnych zakładkach wpisać odpowiednie dane. Pierwsza zakładka to „Ustawienia podstawowe”. Tutaj definiujemy parametry sklepu internetowego oraz wskazujemy lokalizację, z której program ma pobierać grafiki dla materiałów. Po zakończeniu w celu zweryfikowania poprawności wprowadzonych danych należy kliknąć przycisk „Test połączenia”

Na kolejnych zakładkach „Pobieranie materiałów”, „Pobierania zamówień”, „Jednostki logistyczne”, „Wysyłka stanów magazynowych” oraz „Wysyłka cen” można dostosować parametry wymiany danych pomiędzy platformami. Tutaj możemy zdefiniować między innymi:

 • czy nowe materiały dodane w Magento mają być automatycznie dodawane do WMS’a.
 • czy materiały już dodane mają być modyfikowane jeżeli zostaną zmienione w Magento.
 • czy materiały mają mieć przypisaną grupę i cechę w WMS na podstawie atrybutu z Magento.
 • czy materiały mają mieć przypisane parametry w WMS na podstawie atrybutu z Magento.
 • liczbę dni dla pobieranych zamówień.
 • czy WMS ma tworzyć rezerwację towaru dla pobranych zamówień.
 • czy WMS ma pobierać wszystkie zamówienia czy tylko dla wybranych statusów,
 • czy jeżeli wystąpi błąd podczas pobierania WMS ma dodać puste zamówienie i wyświetlić treść błędu,
 • czy WMS ma pobierać grafiki dla jednostek logistycznych z przypisaną cechą,
 • czy podczas wysyłki stanu magazynowego do Magento mają być uwzględnione rezerwacje,
 • czy stany magazynowe w Magento mają być aktualizowane dla wszystkich materiałów z WMS’a czy tylko dla tych, które są oznaczone jako „Pozycja do sklepu internetowego”,
 • czy ceny w Magento mają być aktualizowane dla wszystkich materiałów z WMS’a czy tylko dla tych, które są oznaczone jako „Pozycja do sklepu internetowego”.

Po skonfigurowaniu ustawień możemy przystąpić do uruchomienia integracji. W tym celu należy wejść w „Ustawienia” znajdujące się na pasku menu u góry ekranu, następnie kliknąć ikonę o nazwie „Zadania cykliczne” i na zakładce „Ustawienia podstawowe” zaznaczyć checkbox „Uruchom zadania cykliczne”. Wtedy usługa integracji jest uruchomiona tylko wtedy gdy uruchomiony jest program Weaver WMS.

Natomiast jeżeli zaznaczymy drugą opcję „Uruchom jako usługa Windows” wtedy integracja działa bez przerwy w tle, niezależnie od tego czy program Weaver WMS jest uruchomiony. To rozwiązanie jest polecane dla wersji wielostanowiskowych, gdzie główna baza danych znajduje się na serwerze, Wtedy usługę integracji uruchamiamy na serwerze, żeby działała cały czas w tle. Wówczas wszyscy użytkownicy mają możliwość korzystania z integracji niezależnie od siebie.

Ostatni krok to konfiguracja ustawień na zakładce „Magento”. Tutaj znowu należy kliknąć przycisk „Dodaj” i w kolejnym oknie zdefiniować:

 • wcześniej dodany sklep/ sklepy z rozwijanej listy „Nazwa konfiguracji”,
 • czy program WMS ma pobierać zamówienia ze sklepu Magento,
 • czy program WMS ma pobierać materiały ze sklepu Magento,
 • czy program WMS ma pobierać grafiki dla jednostek logistycznych,
 • czy program WMS ma pobierać zamówienia ze sklepu Magento,
 • czy program WMS ma wysyłać stany magazynowe do sklepu Magento,
 • czy program WMS ma wysyłać ceny do sklepu Magento,
 • czy program WMS ma wysyłać statusy zamówień do sklepu Magento.

Aktualizacja ilości pozycji dokumentu PZ po zatwierdzeniu

Istnieją okoliczności w których może być konieczna aktualizacja pozycji dokumentu o statusie ‚Zatwierdzony’. Jest to czynność administracyjna, którą można wykonać np. po błędnym zatwierdzeniu dokumenty, gdy nie ma możliwości jego korekty.

Należy wejść w Raporty >>> Zapytanie SQL a następnie wykonać następujące czynności:

1. Pobieramy dokumenty PZ
SELECT * FROM [DeliveryDocuments]

2. Dla zadanego [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1] wyszukujemy pozycji dokumentu
SELECT * FROM [DeliveryDocumentPositions] where DeliveryDocument = [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1]

3. Aktualizujemy [ŻĄDANA-ILOŚĆ] dla [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2] pozycji dokumentu
UPDATE [DeliveryDocumentPositions] SET Quantity = [ŻĄDANA-ILOŚĆ] where Id = [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2]

Praca z jednostkami logistycznymi niejednorodnymi

System magazynowy Weaver WMS PRO umożliwia pracę z jednostkami zbiorczymi niejednorodnymi (tzw. miksy). Jednostka logistyczna niejednorodna może składać się z różnych materiałów, te zaś mogą pochodzić z różnych partii.

Pracę z jednostkami zbiorczymi najlepiej rozpocząć od odpowiedniego skonfigurowania uprawnień i ustawień użytkownika. Należy na aplikacji zarządczej (desktop) wejść odpowiednio w Menu główne -> Ustawienia -> Użytkownicy. Dla wybranego użytkownika należy wykonać następujące czynności:

 • nadać uprawnienia do: Klient mobilny -> Menu – jednostki zbiorcze oraz do Klient mobilny -> Menu – wysyłki -> Dodawanie jednostki zbiorczej do wysyłki
 • zaznaczyć opcje w Ustawieniach terminala mobilnego: Dostawy -> Jednostka zbiorcza, Ruchy magazynowe -> Pokaż jednostkę zbiorczą podczas przesuwania towaru

Ustawienia terminala - jednostka zbiorcza
Ustawienia terminala – jednostka zbiorcza

Na urządzeniu mobilnym wyposażonym w system Android można następnie dodać jednostkę zbiorczą niejednorodną, do której będą dodawane materiały. W tym celu należy wejść odpowiednio w Jednostki zbiorcze -> Dodaj na urządzeniu mobilnym.

Dodawanie jednostki zbiorczej
Dodawanie jednostki zbiorczej

Należy w pierwszej kolejności, przed dodaniem jednostki zbiorczej wydrukować dla niej kod. Jednostka zbiorcza niejednorodna musi być jedyną jednostką na wybranej lokalizacji.

W aplikacji zarządczej (desktop) jednostki można podejrzeć w Menu -> Raporty -> Jednostki zbiorcze.

Raport jednostek zbiorczych
Raport jednostek zbiorczych

Podczas przyjmowania towaru za pomocą dokumentów PW lub PZ będzie możliwe zeskanowanie kodu jednostki zbiorczej.

Przyjmowanie towaru do jednostki zbiorczej
Przyjmowanie towaru do jednostki zbiorczej

Podobnie, jak podczas przyjmowania zeskanowanie kodu możliwe jest podczas przesuwania towaru.

Jednostka zbiorcza podczas przesuwania towaru
Jednostka zbiorcza podczas przesuwania towaru

Utworzoną jednostkę zbiorczą można w całości dodać do dokumentu utworzonego dokumentu wydania (RW lub WZ).

Dodawanie jednostki zbiorczej do WZ
Dodawanie jednostki zbiorczej do WZ

Lista materiałów na wydaniu
Lista materiałów na wydaniu

Automatycznie generowanie etykiety kurierskiej podczas tworzenia wysyłki

Możliwe jest automatyczne generowanie etykiety kurierskiej podczas tworzenia dokumentu Wysyłki Kurierskiej z dokumentu WZ. Aby domyślnie zaznaczyć tworzenie etykiet należy wejść odpowiednio w Ustawienia -> Wysyłki kurierskie -> Tworzenie dokumentu i zaznaczyć tam odpowiednie opcje.

Podczas tworzenie WK będzie możliwe automatyczne generowanie etykiety, a nawet wysyłka powiadomienia klientowi mailem.

Automatyczne generowanie etykiety WK
Automatyczne generowanie etykiety WK

Cennik indywidualny dla odbiorcy

Możliwe jest stworzenie indywidualnego cennika dla odbiorcy w systemie Weaver WMS, a następnie korzystanie z cen indywidualnych podczas tworzenia dokumentów ZO oraz WZ.

Aby dodać cennik indywidualny do Odbiorcy należy wejść w edycję danego odbiorcy, a następnie w zakładkę Ceny indywidualne.

Tworzenie cennika indywidualnego
Tworzenie cennika indywidualnego

Po dodaniu cen, podczas tworzenia dokumentu ZO lub WZ, system wyświetli okno cenami podczas wyboru materiałów.

Wyświetlane ceny będą zarówno z cennika indywidualnego, jak i z grup cenowych materiałów.

Wybór ceny materiału
Wybór ceny materiału

Ceny materiałów w poszczególnych grupach cenowych można modyfikować z poziomu edycji materiału w zakładce Sprzedaż PLN lub Sprzedaż EURO.

Kolejność zbiórki towarów podczas wydania na urządzaniach mobilnych w WMS PRO

System magazynowy Weaver WMS PRO oferuje możliwość samodzielnego zaplanowania kolejności zbiórki towarów z miejsc w magazynie.

Aby ustawić kolejność zbiórki towarów należy przejść do Menu -> Raporty -> Plan magazynu.

Kolejność zbioru można ustawić dla pojedynczego miejsca lub dla zaznaczonej całej grupy miejsc (w pionie). Aby ustawić kolejność dla poszczególnych miejsc należy zaznaczyć grupę miejsc na planie magazynu, a następnie wybrać opcję „Edytuj właściwości miejsca z menu”.

Edycja właściwości miejsca
Edycja właściwości miejsca

Im niższa wartość w polu „Kolejność zbiórki” tym wyżej będzie towar leżący na danym miejscu na liści kompletacyjnej. Ustawienie wartości dla poszczególnych miejsc (na każdym poziomie) pozwala na zdefiniowanie wartości dla każdego poziomu. Towar z dołu może być wyżej niż towar z góry regału etc.

Aby ustawić wartość szybciej, dla całej grupy miejsc (w pionie, na wysokość), można zaznaczyć grupę miejsc i wybrać opcję ”

Kolejność zbiórki dla grupy miejsc
Kolejność zbiórki dla grupy miejsc

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ustawianie kolejności dla całej grupy co np. 10 jednostek. Wtedy zostanie pole do manewru w razie konieczności ustawienia kolejność dla poszczególnych miejsc w grupach. Czyli przykładowo na miejscu grupie miejsc, która jest pierwsza należy ustawić 10, na kolejnej 20 itd.

Praca na wielu stanowiskach z wykorzystaniem MS SQL

Programu Weaver WMS można używać na kilku stanowiskach jednocześnie. Wystarczy stworzyć bazę danych MS SQL i połączyć z nią wszystkie stanowiska na których zainstalowany jest program. Ułatwia to komunikację poszczególnych użytkowników, oraz pomaga zoptymalizować pracę.

Aby stworzyć bazę danych w programie Weaver WMS należy:

1. Z górnej belki menu wybrać opcję „Ustawienia”

2. Następnie „Baza danych”

4

 

3. Zdefiniować ścieżkę bazy danych, użytkownika, jego hasło, oraz nazwę bazy danych

5

4.Następnie wybrać opcję „Testuj połączenie”, jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązanie baza danych została skonfigurowana prawidłowo.

 

Wprowadzenie do programu Weaver WMS

Instalacja programu:

Aby zainstalować program należy:

1. Otworzyć plik instalacyjny o nazwie „setup”

2.  W oknie startowym instalacji wybrać opcję „run/instaluj”

3. Wybrać język w którym ma zostać zainstalowany program

4. Następnie pojawi się kreator instalacji w którym należy wybrać lokalizację w której ma zostać zainstalowany program, oraz lokalizacji jego dodatkowych ikon

5. Po wybraniu opcji  „instaluj” Weaver WMS zostanie zainstalowany na komputerze.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej  na temat instalacji: http://wms.weaversoft.pl/2012/04/instalacja-programu/

Wprowadzanie danych firmy:

Aby wprowadzić dane firmy należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawienia” a następnie „dane firmy”

2. Wprowadzić dane firmy takie jak: nazwa, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, numer konta, nazwę banku w której mamy konto, adres strony www, adres e-mail

3. Wprowadzanie danych zakończyć przyciskiem „zakończ”

Wczytywanie logo firmy

Aby wczytać logo firmy należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawienia” a następnie „logo firmy”

2. Pojawi się okno o nazwie „wczytywanie” należy w nim kliknąć prawym przyciskiem myszy, znaleźć lokalizację na naszym komputerze pliku graficznego z logiem firmy

3. Po wczytaniu kliknąć opcję „zapisz”. Logo będzie wykorzystywane w programie m.in przy wystawianiu dokumentów

Numeracja dokumentów:

Aby wprowadzić kryteria numeracji i tytułowania dokumentów należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawienia” a następnie „Numeracja dokumentów”

2. Pojawi się okno o nazwie „wzorce numerowanie dokumentów” w którym można wprowadzić zmianę w nazwie (np. PZ na inną), oraz zmienić ostatnio użyty numer przy generowaniu dokumentu

3. Można także zmienić typ numeracji z rocznej na miesięczna

4. Okno poniżej pól do wprowadzania danych pokazuje przykładowe numeracje dokumentów wykorzystywanych w programie

5. Po wprowadzeniu zmian kliknąć opcję „zapisz”

Projektant magazynu:

Aby skorzystać z projektanta magazynu należy:

1.W zakładce “Ustawienia” wybrać opcję “Projektant magazynu”, a następnie „dodaj magazyn”

2.Wprowadzić kod, nazwę magazynu, oraz jego wymiary

3.Podzielić magazyn na sektory przy pomocy narzędzi z “przybornika”

4. Sektory można podzielić na poziomy i podsektory

5. Gotowy plan magazynu zapisać wybierając opcję “zapisz magazyn”

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej na temat „projektowania magazynu”

http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/

Strategia rozmieszczania:

Program Weaver WMS umożliwia strategię rozmieszczania materiałów i towarów na dwa sposoby:

1. „Plan magazynu” (jeśli Chcesz wiedzieć więcej http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/)

2. „Stany magazynowe” – pozwala ona na usprawnienie wydawania i przyjmowania towaru, jeśli nie potrzebujemy informacji w jakim miejscu znajduje się dany towar

Kreator konfiguracji:

Aby skorzystać z pomocy „kreatora konfiguracji” należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję “ustawiania” a następnie “Kreator konfiguracji”

2. Po otwarciu okna startowego „kreatora konfiguracji” a w nim kliknąć opcję „następny” aby rozpocząć działanie kreatora

3. W kolejnych oknach należy wprowadzić odpowiednio:

-dane własnej firmy (aby program mógł automatycznie wykorzystywać je np. przy wystawianiu dokumentów)

-wybrać opcję rozmieszczania towarów „plan magazynu” lub „stany magazynowe” (aby się dowiedzieć więcej o „planie magazynu” przeczytaj:http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/)

-wprowadzić dane dostawców ( kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta)

-dane odbiorców ( kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta)

-dane dotyczące materiałów (kod materiału, nazwa, data ważności, jednostka miary, stawka VAT, cena, marża)

4. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknąć opcję „zapisz” działanie kreatora zostanie zakończone.

Jeśli Chcesz wiedzieć więcej na temat „kreatora konfiguracji”:

http://wms.weaversoft.pl/2012/04/kreator-konfiguracji/

Baza danych:

Program Weaver WMS umożliwia stworzenie kopii zapasowej bazy danych, aby ją wykonać należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję “ustawiania” a następnie „baza danych”

2. Zdefiniować lokalizację gdzie ma zostać ona zapisana

3. Zakończyć proces tworzenia kopii zapasowej klikając opcję „zapisz”

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Aby sprawdzić czy dostępne są nowsze od aktualnie zainstalowanej wersje programu Weaver WMS należy:

1.Z menu głównego wybrać opcję “ustawiania” a następnie „Sprawdź dostępność aktualizacji”

2. Program połączy się z internetem w celu zweryfikowania dostępności nowych aktualizaji

3. Zostanie wyświetlony komunikat czy aktualizacje są dostępne

4. Jeśli aktualizację są dostępne należy kliknąć opcję „instaluj” instalacja zostanie przeprowadzona w sposób autoamtyczny


 

 

 

Kreator konfiguracji

Przez proces stworzenia bazy danych w programie Weaver WMS w sposób łątwy i szybki przeprowadza użytkownika „kreator konfiguracji”. Aby skorzystać z tej opcji należy:

1. Z menu głównego wybrać opcję „ustawiania” a następnie „Kreator konfiguracji”

2.Otworzy się okno startowe „kreatora konfiguracji”

3. Należy wybrać opcję „następny” jeśli chcemy kontynuować lub przycisk „anuluj” jeśli chcemy zrezygnować z pomocy kreatora

4. W następnym oknie należy wpisać dane naszej firmy, które później będą wykorzystywane np. przy wystawianiu dokumentów

5. Aby przejść do następnego okna należy kliknąć opcję „następny”

6. Pojawi się kolejne okno o nazwie „Rozmieszczenie towarów”, w którym należy  wybrać w jaki sposób chcemy aby wyświetlane nam był informacje o produktach znajdujących się w magazynie. Do wyboru mamy dwie opcje: „plan magazynu” lub „stany magazynowe”

7.Jeśli wybierzemy opcję „plan magazynu” zostaniemy przeniesieni do „kreatora magazynu” (Jeśli Chcesz wiedzieć więcej o „kreatorze magazynu” przeczytaj http://wms.weaversoft.pl/2012/03/projektowanie-magazynu/). Po stworzeniu magazynu nastąpi powrót do „kreatora konfiguracji” i jego następnej opcji o nazwie „dostawcy”

8. Jeśli wybierzemy opcję „stany magazynowe” zostaniemy przeniesieni do następnej opcji „kreatora konfiguracji” o nazwie „dostawcy”

9. Pojawi się kreator nowych dostawców, w którym aby wprowadzić nowego dostawcę należy z menu głównego wybrać opcję „dodaj dostawcę”

10.Pojawi się okno kreatora w którym należy wprowadzić: kod firmy, nazwę, adres, numer NIP, numer telefonu/fax, oraz numer konta, a następnie kliknąć opcję „zapisz”a następnie w menu głównym „zakończ”. Kolejnych dostawców należy wprowadzać w ten sam sposób.

11. Kolejnym oknem „kreatora konfiguracji” jest okno „odbiorcy” , które przejdzie w kreator dodawania dostawcy, należy w nim wprowadzić dane dostawcy w taki sam sposób jak w przypadku opcji „dodawania dostawcy”

12. Następnie należy zdefiniować „materiały” pojawi się okno o tej nazwie, w którym w sposób analogiczny do powyższych należy wprowadzić informacje dotyczące materiału takie jak: kod, nazwa, data ważności, jednostka miary, stawka VAT, cena, marża

13. Po wprowadzeniu informacji dotyczących materiałów pojawi się okno kończące pracę kreatora

14. Po kliknięciu przycisku „zapisz” baza danych zostanie prawidłowo zapisana w programie Weaver WMS