Wyszukiwanie jednostek logistycznych

Jest to bardzo elastyczna analiza, która może posiadać bardzo duży szereg zastosowań. Jest ona tworzona na podstawie wcześniej przygotowanego skryptu C#, którego stworzenie można nam zlecić.

Jeden z naszych klientów wpisuje wysokość materiału w jego nazwie oraz przypisuje im wysokość podczas przyjmowania partii.

Dzięki analizie klient widzi listę z kolumnami zawierającymi między innymi: kody jednostek logistycznych, nazwy materiałów oraz wymiary przypisane do jednostek logistycznych.
Z poziomu analizy możemy również edytować jednostki, więc szybko możemy skorygować nieprawidłowości.

Wyszukiwanie po wielu frazach w programie Weaver WMS

Program Weaver WMS posiada możliwość wyszukiwania po nazwach przedmiotów, surowców, numerze wysyłek itp. Aby rozpocząć szukanie, należy wejść w odpowiednią zakładkę, a następnie kliknąć w pusty prostokąt nad interesującą nas kolumną.

Teraz możemy wpisać wyraz, numer lub frazę. Program automatycznie filtruje istniejące rekordy w bazie, wyświetlając użytkownikowi te, które zawierają wpisywany tekst. Przykładowo „laserowy” jak na obrazku poniżej.

Kiedy jednak użytkownik próbuje wyszukać interesującą go rzecz, wpisując w polu wyszukiwania programu Weaver WMS np. dwa wyrazy nie występujące bezpośrednio po sobie, a zawierające się w danym produkcie, otrzymuje pustą kolumnę. Jak to naprawić?

Kluczem jest tutaj znak „%”. Oddzielając nim poszczególne wyrazy, które nie występują bezpośrednio po sobie np. w nazwie produktu, otrzymamy listę wszystkich przedmiotów, surowców itd. zawierające dane słowa.

Ważne: należy pamiętać, aby wybrać „podobne do” w opcjach filtra.

Ważnym aspektem w wyszukiwaniu jest również miejsce na którym znajduje się dane słowo. Jeżeli znajduje się między pierwszym a ostatnim wyrazem w nazwie produktu, musimy zawsze postawić po nim znak „%”.

Kiedy jednak wpisujemy w wyszukiwarce ostatnie słowo w nazwie, jak na przykładzie poniżej, możemy, ale nie musimy dodawać znaku „%”. Jaka jest różnica?

Nie dodanie „%” skutkuje wyszukaniem DOKŁADNIE tego samego wyrazu na końcu nazwy. Zaś dodanie – tego samego wyrazu z ewentualnym, dodatkowym oznaczeniem, jak na przykładzie powyżej „HD19Y”

Uruchamianie dowolnego skryptu SQL na bazie danych programu

W programie magazynowym Weaver WMS istnieje możliwość uruchomienia dowolnego skryptu SQL, np. w celu wygenerowania zaawansowanego raportu lub aktualizacji zbiorowej danych znajdujących w bazie danych.

Aby móc uruchamiać skrypty należy wejść w zakładkę „Raporty”, a następnie „Zapytanie SQL”.

Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się odpowiedni raport w zakładce Raporty.

Po wprowadzeniu zapytania jego wynik zostanie zwrócony do tabeli. Jeśli zapytanie zwróciło wartość zostanie ona wyświetlona (zapytania typu SELECT). Jeśli nie, tabela pozostanie pusta (zapytanie typu UPDATE).

Przykłady zapytań:

 • SELECT * FROM MATERIALS – pobiera wszystkie materiały
 • SELECT * FROM USERS – pobiera wszystkich użytkowników
 • UPDATE DELIVERYDOCUMENTS SET USERCOMMENT = 'NOWY’ – ustawia słowo „NOWY” jako uwagi do wszystkich dokumentów wysyłkowych.

Zapytań należy używać z rozwagą, jest to bardzo potężne narzędzie do manipulowania dużymi porcjami danych.

Raport „Wydania towaru + partie”

Raport „Wydania towaru + partie” umożliwia śledzenie partii (numer, uwagi, data produkcji, termin przydatności) towaru, który został wydany klientowi. Raport może być szczególnie przydatny przy okazji ewentualnych reklamacji, umożliwia wówczas dokładne sprawdzenie partii towaru, jakie otrzymał klient.

Raport dostępny jest poziomu programu magazynowego Weaver WMS w menu Raporty => Wydania towaru + partie.

Raport zawiera takie informacje jak:

 • Data dokumentu wydania
 • Numer dokumentu wydania
 • Odbiorca (kod oraz nazwa)
 • Wydawany materiał (kod oraz nazwa)
 • Ilość wydana
 • Jednostka miary
 • Data partii
 • Data przydatności
 • Numer partii

Dodatkowo klikając prawym przyciskiem myszy na dowolnym tytule kolumny i wybierając opcję „Wybór kolumn” możliwe jest wyświetlenie dodatkowych kolumn takich jak:

 • Cena towaru
 • Data produkcji
 • Grupa (kod i nazwa)
 • Miejsce z której towar był zabrany (magazyn)
 • Opis partii
 • Stawka VAT
 • Wartość wydanego towaru

Raport ten dostępny jest od wersji 1.0.134.0 Weaver WMS. Również w wersji darmowej.

Widoki użytkownika

Od wersji 1.0.121.0 program magazynowy Weaver WMS umożliwia tworzenie widoków użytkownika.

Często występuje potrzeba wyświetlania określonych danych po ich przefiltrowaniu i wyborze odpowiednich kolumn. Przykładowo chcemy szybko móc zobaczyć niezapłacone faktury. Nie ma potrzeby tworzenia za każdym razem filtra od nowa, można widok „Niezapłacone faktury” zapisać jako widok użytkownika. Aby tego dokonać należy odpowiedni przygotować dany widok (przefiltrować, ustawić kolumny itp.).

Otwieramy dany widok i ustawiamy na nim filtr.

Ustawienie filtru na fakturach
Ustawienie filtru na fakturach

Wybieramy kolumny poprzez przeciąganie oraz opuszczanie.

Wybór kolumn na widoku faktur
Wybór kolumn na widoku faktur

Przechodzimy do zakładki ustawienia i wybieramy opcję „Zapisz widok użytkownika”.

Zapisywanie widoku użytkownika
Zapisywanie widoku użytkownika

Widok pojawi się w menu „Widoki użytkownika”. Można teraz używać skrótu.

Widok użytkownika
Widok użytkownika

Dostosowywanie wyświetlanych informacji przy FV

Program Weaver WMS umożliwia dostosowywanie wyświetlanych informacji w zależności od potrzeb w bazie faktur. Standardowymi informacjami są: rodzaj faktury, numer, kod odbiorcy, data wystawienia dokumentu, termin i sposób płatności, suma brutto, suma pozostała do zapłaty.

Opcjonalnie można dodać wyświetlanie informacji o walutach, sumie netto itp.

Aby skonfigurować wyświetlane kolumny należy:

1. Z menu głównego wybrać zakładkę „Dokumenty zewnętrzne”, a następnie FV

a

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek z nazwami kolumn

b

3. Wybrać opcję „Wybór kolumn”

c

 

4. Wybrać nazwy kolumn które mają być wyświetlane

d

5. Przeciągnąć wybrane opcje na pasek z nazwami kolumn

e

 

Wiersz filtra

Szybkie znajdowanie informacji w programie Weaver WMS umożliwia funkcja „wiersz filtra”, w którą wyposażona jest każda opcja programu. Aby skorzystać z tej funkcji należy:

1.Otworzyć wybraną funkcję programu i w menu głównym kliknąć opcję „pokaż wiersz filtra”

2.Wiersz filtra pojawi się jako pierwszy wiersz, będzie on pusty

3. Wybrać kolumnę która ma zostać przefiltrowana i kliknąć myszą w jej pierwszy wiersz

4. Wpisać kryterium według którego dokonywana jest filtracja np. jeśli według materiału, wpisać jego nazwę, lub jej pierwsze litery

5. Zostaną wyświetlone wiersze które spełniają kryteria filtrowania.