Konfiguracja drukarki fiskalnej POSNET

W celu prawidłowego działania Weaver WMS z drukarką fiskalną POSNET musi ona działać w interfejsie USB Thermal. Poniżej znajduje się instrukcja na przykładzie modelu Posnet Trio Online. Wybieramy opcje zaznaczone na zdjęciach.

Konfiguracja drukarki w systemie Weaver WMS

Ustawienia drukarki fiskalnej znajdują się Ustawieniach aplikacji w sekcji Ustawienia.
W tym oknie musimy wybrać protokół Posnet oraz odpowiedni numer portu COM.

Po zakończeniu konfiguracji należy uruchomić ponownie program Weaver WMS.

Realizacja zlecenia produkcyjnego na urządzeniu mobilnym Android

System magazynowy Weaver WMS umożliwia realizację procesu produkcji w przedsiębiorstwie. Możliwe jest rejestrowanie wydawanych surowców, przyjmowanych wyrobów gotowych oraz czasów pracy na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych.

Poniższy film obrazuje skrócony proces produkcyjny na przykładnie demontażu elementu oraz pakowania czytnika kodów kresowych.

Praca z modułem produkcyjnym „Projekty”

System Weaver WMS PRO wraz z urządzaniem mobilnym wyposażonym w system Android umożliwia pracę z projektami. Projekt to byt systemowy służący do monitorowania oraz rozliczania prac produkcyjnych. Projektem może być np. jedna maszyna, jedno stanowisko, jedna osoba w firmie etc. System pozwala na raportowanie jakie materiały są rozchodowane na projekt (RW) oraz jakie materiały wracają z danego projektu (PW).

Pracę z projektami najlepiej zacząć od dodania projektu (projektów). Można to zrobić z menu Katalogi >>> Projekty.

Dodawanie projektu
Dodawanie projektu

Domyślnie użytkownik mobilny widzi wszystkie projekty dostępne w systemie. Aby ograniczyć widoczność projektów należy wejść odpowiednio Ustawienia >>> Użytkownicy >>> Ustawienia terminala mobilnego >>> Projekty oraz zaznaczyć opcję „Pokazuj tylko wybrane projekty”. Następnie przyciskiem „Wybierz” wybrać projekty, które będą widoczne dla użytkownika.

Wybór widocznych projektów
Wybór widocznych projektów

Projekty na urządzeniach mobilnych widoczne są z poziomu Przychodów oraz Rozchodów wewnętrznych. Należy zadbać, aby użytkownik miał odpowiednie uprawnienia do ww. modułów.

Uprawnienia do PW oraz RW
Uprawnienia do PW oraz RW

Na urządzeniu mobilnym (po przelogowaniu) pojawią się odpowiednio Przychody oraz rozchody wewnętrzne.

Menu PW oraz RW Android
Menu PW oraz RW Android

Aby stworzyć Rozchód wewnętrzny na projekt należy:

 • wejść w menu „Rozchody wewnętrzne”
 • wybrać z menu opcję „Dodaj”
 • numer dokumentu zostanie dodany automatycznie
 • wybrać projekt z listy dostępnych dla użytkownika
 • dodać dokument
 • wybrać z menu opcję „Dodaj pozycję”
 • zeskanować kod jednostki rozchodowanej i wprowadzić ilości
 • powtórzyć czynność dodawania jednostek w razie konieczności
 • za pomocą menu „Zamknij dokument” zakończyć realizację rozchodu wewnętrznego na projekt
Wybór projektu RW
Wybór projektu RW
Dodawanie pozycji RW
Dodawanie pozycji RW

Analogicznie do RW możliwe jest utworzenie PW na projekt.

Poniższy film demonstruje dodawanie PW oraz RW na urządzeniu mobilnym.

W wersji desktop Weaver WMS następnie możliwy jest podgląd dokumentów oraz materiałów które są związane z projektami. Z poziomu menu Dokumenty wewnętrzne >>> [PW] Przychody wewnętrzne oraz [RW] Rozchody wewnętrzne należy za pomocą opcji „Wybór kolumn” wyświetlić kolumnę „Projekt”.

Rozchód dla projektu
Rozchód dla projektu

Dodatkowo z poziomu menu Produkcja >>> Raport projektów dostępny jest raport zawierający wszystkie pozycje dokumentów związanych z projektami na zadany czasookres.

Raport projektów
Raport projektów

Aktualizacja danych o opakowaniach w wydanej jednostce logistycznej – skrypt SQL

W programie Weaver WMS możliwe jest aktualizowanie danych o wydanej jednostce logistycznej na liście dokumentów [WZ] Wydania zewnętrznego.

Pierwszym krokiem który musimy wykonać jest poznanie ID danego rekordu, który chcemy zaktualizować.

Jeżeli nie posiadamy kolumny z ID, należy wcisnąć klawisz F6, a następnie z wyświetlonej listy wybrać panel ID i przeciągnąć go w dowolne miejsce w wierszu z kategoriami kolumn.

Teraz należy uruchomić narzędzie do uruchamiania skryptów: Raporty >>> Zapytanie SQL. Aby przykładowo zaktualizować kolumnę „Handling” dla tej pozycji należy wykonać zapytanie:

UPDATE SHIPPINGPOSITIONITEMS SET ISMAIN = 1 WHERE ID = 270558

Aby zobaczyć nazwy innych kolumn, które można zaktualizować należy wykonać skrypt:

SELECT * FROM SHIPPINGPOSITIONITEMS

Przypisywanie jednostki do właściciela – skrypt SQL

System Weaver WMS umożliwia wykonywanie dowolnego zapytania SQL do bazy danych programu. Poniżej znajduje się przykład przypisania jednostki do właściciela. Należy uruchomić narzędzie do uruchamiania skryptów: Raporty >>> Zapytanie SQL.

Aby przypisać jednostkę do właściciela, należy w pierwszej kolejności pobrać listę dostawców, którzy mogą być właścicielami towaru. Wykonujemy to poleceniem:

select * from suppliers where IsOwner = 1

Teraz należy zapamiętać ID właściciela towaru np. 55, a następnie wykonać skrypt aktualizujący jednostkę logistyczną podmieniając w nim kod jednostki oraz ID właściciela.

update logisticunits set owner = 1 where reference like 'Y123456′

Instalacja programu do pracy na wielu stanowiskach

Weaver WMS od wersji Standard umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach. W połączeniu z system logowania oraz uprawnieniami daje to możliwość dowolnej konfiguracji systemu do pracy w średnich oraz dużych firmach.

Pierwszym krokiem niezbędnym aby system pracował na wielu stanowiskach jest instalacja bazy danych. Wersja jednostanowiskowa pracuje na silniku SQL Mobile, wersja wielostanowiskowa wymaga bazy danych Microsoft SQL Server w wersji 2008 lub wyższej (rekomendowana najnowsza – w tej chwili 2018). Baza danych może zostać zainstalowana w bezpłatnej wersji Express. Wersję Express w dowolnej konfiguracji można pobrać np. stąd: http://downloadsqlserverexpress.com. W tym wpisie wykorzystamy link SQL Server 2014 Express x64. Pobieramy wersję „With tools”, czyli wraz z Microsoft SQL Server Managament Studio, który będzie potrzebny do utworzenia czystej bazy danych.

W niniejszym przykładzie instalujemy bazę w następującej konfiguracji:

 • Nazwa instancji: wms
 • Uwierzytelnienie: mixed
 • Użytkownik: sa (automatycznie)
 • Hasło: Wms@1234
 • Port TCP: 62492 (po instalacji)

Ustawienia, których nie ma na poniższych zrzutach ekranu pozostawiamy bez zmian.

Instalacja-SQL-1
Instalacja-SQL-2
Instalacja-SQL-3

PNastępnie należy uruchomić SQL Server Management Studio i połączyć się z bazą poprzez wpisanie odpowiednich ustawień. W naszym przypadku będzie to

 • Nazwa bazy: .\WMS lub (local)\WMS
 • Użytkownik: sa
 • Hasło: Wms@1234

Następnie należy utworzyć nową bazę o nazwie „wms”.

Management-1
Management-2

Kolejnym krokiem jest konfiguracja API. W tym celu należy uruchomić na komputerze Internetowe usługi informacyjne (IIS). Usługę uruchamia się wchodząc w Panel Sterowania-> Programy-> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. W systemach Windows Server IIS uruchamia się z poziomu menu Menedżer Serwera-> Zarządzaj-> Dodaj role lub funkcje.

Po wejściu w powyższe ustawienia należy zaznaczyć wszystkie opcje (również w menu zagnieżdżonym).

W przypadku pierwszej instalacji IIS na komputerze należy pobrać „Hosting bundle” ze strony Microsoft’u. Link znajduje się poniżej.

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/thank-you/runtime-aspnetcore-3.1.10-windows-hosting-bundle-installer

Następnie w lokalizacji C:\inetpub należy utworzyć folder API. Do utworzonego folderu należy skopiować pliki z lokalizacji C:\Program Files\Weaver Software\Weaver WMS\API (lub …\API32 dla systemów 32 bitowych).

W pliku json o nazwie appsettings należy zdefiniować z którą bazą danych ma się łączyć API. Definiujemy to wpisując nazwę podmiotu w stringu „Company”: „” pomiędzy cudzysłów. Jeżeli łączymy się z podmiotem domyślnym string pozostawiamy bez zmian. Jeżeli z innym string wygląda następująco: „Company”: „WMS Test API” dla podmiotu o nazwie WMS Test API.

Następnie w usłudze IIS dodajemy nową stronę Web o dowolnej nazwie. Zaznaczamy opcję „Strony” i klikamy z menu po prawej „Dodaj stronę”.

W oknie dodawania strony definiujmy:

 • nazwę strony,
 • ścieżkę fizyczną, określającą folder do którego ma odnosić się strona,
 • port, na którym ma zostać uruchomione API

Dalej przechodzimy do sekcji „Pula aplikacji”, zaznaczamy stworzoną pulę (będzie miała taką samą nazwę jak przed chwilą dodana strona), z menu po prawej wybieramy „Ustawienia podstawowe” i zmieniamy opcję w sekcji „.NET CLR version” na „Bez kodu zarządczego”.

Następnie musimy udostępnić zdefiniowany wcześniej port (w tym przypadku numer 62400) w firewallu. Definiujemy nową regułę przychodzącą. Ustawienia, które nie zostały pokazane zostawiamy bez zmian.

Ostatnim i najważniejszym krokiem, jest konfiguracja Weaver WMS do pracy w sieci. Należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Konfiguracja bazy danych-> Konfiguracja API. W polu adres serwisu wpisujemy adres IP komputera i po dwukropku numer portu dla API. Warto wcześniej ustawić na komputerze stały adres IP lub nazwę komputera, tak aby komputery w sieci mogły odnaleźć serwer. Adres 127.0.0.1 w poniższym przykładzie należy zastąpić swoim adresem IP lub nazwą hosta.

Poniższy film przedstawia cały proces.

Eksport faktur do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Program magazynowy Weaver WMS umożliwia eksport faktur do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej.

Aby wyeksportować faktury, należy wejść w zakładkę dokumenty zewnętrzne, a następnie Faktury VAT. Należy zaznaczyć faktury do eksportu, a następnie na zakładce Eksport danych wybrać opcję 'Eksport zaznaczonych faktury’.

Zapisany plik można zaimportować w programie Mała Księgowość Rzeczpospolitej poprzez opcję 'Import dokumentów’.

Przenoszenie bazy danych programu na inne stanowisko

Często przy okazji aktualizacji konfiguracji sprzętowej w firmie pojawia się potrzeba przeniesienia programu magazynowego na inne stanowisko. Aby to wykonać należy:

 1. Zainstalować na nowym komputerze najnowszą wersję Weaver WMS ze strony weaversoft.pl
 2. Sprawdzić lokalizację bazy danych na starym oraz nowym komputerze. W tym celu z zakładki Ustawienia wybieramy opcję „Baza danych”. W poniższym przypadku jest to C:\ProgramData\Weaver Software\. Należy zwrócić uwagę że jest to folder systemowy (ukryty). Aby się do niego dostać należy włączyć widoczność ukrytych folderów bądź też poprzez kombinację klawiszy WINDOWS+R wpisać komendę „C:\ProgramData”
 • Należy skopiować zawartość całego folderu ze starego komputera na nowy. W przypadku różnych systemów operacyjnych, lokalizacja może się różnić.
 • Marża ze sprzedaży

  Program magazynowy Weaver WMS umożliwia śledzenie marży ze sprzedaży towarów. Marżę można sprawdzić dla pozycji dokumentu, dla całego dokumentu WZ oraz dla grupy dokumentów za wybrany okres czasu.

  Program domyślnie wydaje towaru z magazynu w trybie automatycznym FIFO (first-in, first-out), czyli towaru które na magazynie pojawiły się wcześniej, wychodzą z niego jako pierwsze.

  Aby zademonstrować mechanizmy liczenia marży, dodaliśmy do programu 2 materiały, na 2 dokumentach PZ.

  PZ/2015/1. Materiał 1, 10 sztuk, cena zakupu 10 zł netto. Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 20 zł netto.

  PZ/2015/2. Materiał 1. 10 sztuk, cena zakupu 12 zł netto. Materiał 2, 10 sztuk, cena zakupu 22 zł netto.

  PZ - Marża
  PZ – Marża

  Po przyjęciu towaru na raporcie stany magazynowe + partie widać dokładnie ceny zakupu i daty. Towar został podzielony na partie, których ceny zakupu są różne.

  Stany magazynowe + partie
  Stany magazynowe + partie

  Podczas wydania towaru (dokument WZ) program pobierze towar najstarszy, zdejmie go z magazynu i wyliczy marżę dla transakcji.

  WZ - Marża
  WZ – Marża

  Aby zobaczyć marże dla dokumentów WZ, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolną kolumnę, następnie wybrać opcję „Wybór kolumn”, następnie przeciągnąć kolumnę „Marża” obok innej kolumny.

  Po rozwinięciu dokumentu znakiem „+”, można podejrzeć marżę dla pozycji dokumentu.

  Marża za okres czasu dla wszystkich dokumentów widoczna jest na dole w podsumowaniu.

  Razem WZ. Marża.
  Razem WZ. Marża.

  Przyjęcie oraz wydanie towaru z wykorzystaniem czytnika kodów

  Program magazynowy Weaver WMS wspiera dwa rodzaje czytników kodów kreskowych.

  1. Czytniki wykorzystujące interfejs HID, tzw. wirtualną klawiaturę. Tekst zeskanowany za pomocą czytnika wyświetla się w miejscu w którym znajduje się kursor na ekranie komputera. Jest to prosty tryb działania, nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji programu Weaver WMS.
  2. Czytniki działające po porcie COM. Zarówno interfejs RS232, jak i tzw. Virtual COM, wirtualny port COM (emulacja portu COM). Są to bardziej zaawansowane czytniki i praca z nimi jest szybsza, system Weaver WMS wspiera teraz takie czytniki. Przykładowy czytnik idealnie współpracujący z programem magazynowym Weaver WMS to HD29. Wspiera on Virtual COM i jest bardzo szybki.

  Dalsza część artykułu będzie dotyczyła wsparcia dla trybu Virtual COM.

  1. Należy podpiąć czytnik do portu USB lub RS232 komputera, zainstalować odpowiedni sterownik oraz sprawdzić jaki port COM otrzymał czytnik w Menedżerze urządzeń systemu Windows. W naszym przypadku COM3.

   Port COM w systemie Windows
   Port COM w systemie Windows
  2. W systemie Weaver należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Zachowanie Aplikacji -> Czytnik kodów, a następnie zaznaczyć użycie czytnika i wybrać odpowiedni port COM.

   Wybór portu COM
   Wybór portu COM
  3. Należy ponownie uruchomić program.
  4. Podczas dodawania materiału można nadać kod poprzez jego zeskanowanie z produktu.
  5. Podczas przyjmowania oraz wydawania towaru skanowanie kodów powoduje dodawanie towarów do listy. Gdy towar już znajduje się na liście, skanowanie powoduje zmianę ilości oraz wartości pozycji.

   Przyjęcie towaru z czytnikiem
   Przyjęcie towaru z czytnikiem

   Wydanie towaru z czytnikiem
   Wydanie towaru z czytnikiem